Yves Rocher
Oferta katalogowa
Klub lojalnościowy
Newsletter
Lista życzeń
Nasze sklepy
Moje konto
Mój koszyk
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

[Wersja obowiązująca od dnia 16.08.2021 r. Zobacz poprzednią wersję]

§ 1 - INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.1. - INFORMACJE O YVES ROCHER

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują sprzedaż produktów prowadzoną w Kanale Sprzedaży Internetowej (tj. w sklepie internetowym pod adresem https://www.yves-rocher.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej) i w Kanale Moja Oferta Wysyłkowa (Oferta Katalogowa tj. za pośrednictwem telefonu, listownie na adres Centrum Obsługi Klienta (COK) podany poniżej, jak również internetowo poprzez stronę www.yves-rocher.pl/mojaoferta przez Yves Rocher Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "Sprzedawcą" lub "Yves Rocher") z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielną 71, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 163638, posiadającą NIP 1130714684, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.604.000 zł.

§ 1.2. - KONTAKT Z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Klient może kontaktować się z Yves Rocher poprzez Centrum Obsługi Klienta, w którym m.in. można złożyć zamówienie, uzyskać informacje dotyczące złożonego zamówienia, uzyskać informacje o Produktach, złożyć reklamację, przekazać uwagi etc. Z Centrum Obsługi Klienta można skontaktować się:

- za pomocą poczty elektronicznej: bok@yves-rocher.pl

- telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00, pod numerami:

· (32) 7 700 700 (koszt zgodny ze stawką operatora)

· 800 887 888 (numer darmowy dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 

§ 2 - DEFINICJE

1. Produkt - produkt dostępny w Kanale Sprzedaży Internetowej lub Kanale Moja Oferta Wysyłkowa

2. Klient - osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Yves Rocher umowę sprzedaży, tj. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod linkiem https://www.yves-rocher.pl/regulamin2023

Produktu/Produktów dostępnych w obrębie Kanału Sprzedaży Internetowej lub w Kanale Moja Oferta Wysyłkowa, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientem może być:

2.1 osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

2.2 osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), o ile osoba ta w świetle obowiązujących przepisów uprawniona jest do zawarcia umowy sprzedaży w sposób ważny (np. uzyskała zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).

3. Kanał Sprzedaży Internetowej - kanał służący do zawierania umów sprzedaży Produktów Yves Rocher na odległość, w którym Klient składa zamówienie za pośrednictwem:

3.1 sklepu internetowego pod adresem https://www.yves-rocher.pl

3.2 poczty elektronicznej.

4. Kanał Moja Oferta Wysyłkowa - kanał służący do zawierania umów sprzedaży Produktów Yves Rocher na odległość, odrębny od sklepu internetowego, w którym Klient składa zamówienie:

4.1 listownie na adres Centrum Obsługi Klienta wymieniony w § 1.2. powyżej

4.2 telefonicznie pod numerem telefonu: 32 7 700 700

4.3 internetowo przez stronę: www.yves-rocher.pl/mojaoferta

5. Regulamin witryny - regulamin korzystania z serwisu internetowego Yves-Rocher.pl, sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, którego treść dostępna jest pod adresem: https://www.yves-rocher.pl/regulamin2023

6. Dzień Roboczy - oznacza każdy dzień z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót

§ 3 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z przepisami termin ten wynosi 14 dni, jednakże Yves Rocher w trosce o Klientów wydłużyło ten termin.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) skierowanego do Centrum Obsługi Klienta Yves Rocher, którego dane kontaktowe znajdują się w § 1.2. powyżej.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać tutaj w formacie .rtf lub .pdf. Można również wykorzystać tekst formularza zamieszczony w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient może zawrzeć oświadczenie bezpośrednio w treści wiadomości lub jako załącznik do niej. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną Yves Rocher niezwłocznie prześle Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego w ten sposób.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 3.1. - Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Prosimy o odesłanie Produktu na adres Centrum Obsługi Klienta Yves Rocher, którego dane kontaktowe znajdują się w § 1.2 powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Yves Rocher prosi, aby w miarę możliwości Klient zwrócił Produkt wraz z paragonem i innymi dokumentami dołączonymi do Produktu oraz w oryginalnym opakowaniu.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt kosmetyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku innych produktów kosmetycznych, które nie mogą być traktowane jako zapieczętowane ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, Sprzedawca może wraz z Produktem dostarczyć bezpłatny tester lub próbkę. W takiej sytuacji Klient może stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu bez otwierania Produktu głównego.

§ 3.2. - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz można pobrać tutaj w formacie .rtf lub .pdf . Można również wykorzystać następujący tekst formularza:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Yves Rocher Polska Sp. z o.o., Centrum Obsługi Klienta

ul. Niedurnego 99, 41 - 709 Ruda Śląska

email: bok@yves-rocher.pl

- niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 
 
 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta

 

- Adres konsumenta

 

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

*) Niepotrzebne skreślić.

§ 4 - WADY I REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, w tym w celu skorzystania z rękojmi, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny, lub listowny z naszym Centrum Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe znajdują się w § 1.2 powyżej.

3. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, należy go odesłać na adres wskazany w punkcie poprzednim.

4. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Yves Rocher skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta, w celu uzupełnienia braków.

5. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.

6. Yves Rocher odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Pełna regulacja dotycząca rękojmi zawarta jest w artykułach 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych:

6.1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.2. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

6.4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie poprzednim.

6.5. W terminach określonych w punkcie poprzednim Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane zostały w Regulaminie witryny.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta - Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także w biurach tych podmiotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich.

9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:

9.1. możliwość zwrócenia się przez Klienta - Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

9.2. możliwość zwrócenia się przez Klienta - Konsumenta do Stałego Sądu Polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej.

10. Rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym wymaga zgody obu Stron. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta - Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Yves Rocher przekazuje Klientowi - Konsumentowi informację o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy również Klienta - Konsumenta o unijnej platformie internetowej ODR, mającej na celu pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 5 - KRAJ, SPOSÓB I CZAS DOSTAWY

1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

2. Dostawa Produktu jest realizowana, w zależności od opcji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia:

2.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.,

2.2. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przy pomocy usługi Pocztex.

2.3. przy wykorzystaniu usługi pocztowej Paczkomaty InPost świadczonej przez InPost Sp. z o.o. (TYLKO w Kanale Sprzedaży Internetowej).

3. Przewidywany czas doręczenia zamówienia w Kanale Moja Oferta Wysyłkowa wynosi zazwyczaj 3-7 Dni Roboczych, a w Kanale Sprzedaży Internetowej - z reguły 2 - 5 Dni Roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4. Yves Rocher zobowiązane jest dostarczyć zamówiony Produkt w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Jeżeli Yves Rocher nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Produktu będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 31 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby Yves Rocher uzyskało jakąkolwiek płatność za zamówiony Produkt, zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

6. Dostawa Produktu jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Yves Rocher nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Uprzejmie informujemy o następujących przepisach prawa oraz zalecamy stosowanie się do nich:

7.1. zgodnie z art. 545 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny w razie przesłania Produktu sprzedanego na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.2. art. 74 ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe:

7.2.1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

7.2.2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Klienta, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

7.2.3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

7.2.4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez Klienta przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Klient otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

7.2.5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Klienta, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, Klient ponosi opłaty określone w taryfie.

§ 6 - KOSZTY DOSTAWY

1. Yves Rocher pokrywa koszty dostawy w przypadku zamówienia, którego wartość przekracza:

1.2 kwotę określoną w sklepie internetowym przed złożeniem danego zamówienia (w Kanale Sprzedaży Internetowej),

1.3. kwotę podaną na blankiecie zamówienia lub podaną telefonicznie przez konsultanta w momencie składania zamówienia (w Kanale Moja Oferta Wysyłkowa).

2. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Produktu odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłaty z tytułu kosztów dostawy Produktu wyłącznie jednokrotnie.

3. Koszty dostawy w Kanale Sprzedaży Internetowej mogą się różnić w zależności od wartości zamówionego Produktu oraz wybranego sposobu dostawy i dostępnych dla nich sposobów płatności. Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia o kosztach dostawy w zależności od wartości zamówienia, sposobu dostawy i sposobu płatności.

Dostępne sposoby zapłaty:

Płatność on-line (e-przelew lub karta płatnicza)

4. W Kanale Sprzedaży Moja Oferta Wysyłkowa dostępną formą płatności jest płatność przy odbiorze (za pobraniem).

§ 7 - AKCEPTOWANE SPOSOBY PŁATNOŚCI, TERMIN ZAPŁATY W KANALE SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1. W Yves Rocher chcemy, żeby zakupy przebiegały w sposób najszybszy i najbardziej dla Klienta komfortowy. Z tego powodu dajemy Klientom do dyspozycji kilka różnych sposobów uiszczenia należności za zakupione produkty. W zależności od preferencji Klienta, posiadanych kont bankowych i kart płatniczych, Klient może wybrać jedną z następujących opcji:

1.1. za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze przesyłki - opcja dostępna w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Opcja ta polega na zapłacie gotówką podczas odbioru paczki od listonosza, kuriera, w placówce pocztowej lub w punkcie odbioru firmy kurierskiej;

1.2. kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, - opcja

dostępna w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub w przypadku skorzystania z usługi Paczkomaty InPost świadczonej przez InPost Sp. z o.o.;

1.3. płatnościami elektronicznymi poprzez ePrzelew: Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać

z ING, mTransfer, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Bank Pocztowy, Raiffeisen Bank Polska S.A., przelew24 Bank Zachodni WBK, płacę z IKO, T Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank, CA Bank Przelew Online, Bank Spółdzielczy, Plus Bank - opcja dostępna w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub w przypadku skorzystania z usługi Paczkomaty InPost świadczonej przez InPost Sp. z o.o.

2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez PayU S.A. za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez firmę PayU S.A..

3. Autoryzacja kart przeprowadzana jest on-line na bezpiecznych stronach firmy PayU S.A. Tylko tam należy wpisać dane karty. Są one wykorzystywane jednorazowo i nie są przechowywane ani na serwerze firmy PayU S.A. ani w Yves Rocher. Dane podczas przesyłania siecią są zaszyfrowane i chronione bezpiecznym protokołem SSL.

4. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem warunkiem wysłania przesyłki z Produktem jest autoryzacja płatności przez Agenta Rozliczeniowego PayU S.A.

§ 8 - PREZENTY PRZYZNAWANE PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA

1. W przypadku prowadzenia przez Yves Rocher akcji promocyjnych lub działań, na mocy których Klient uprawniony jest do otrzymania w związku z dokonaniem zakupu prezentu, upominku lub innego promocyjnego przysporzenia od Yves Rocher, Klient będzie uprawniony do otrzymania takiego prezentu, upominku lub promocyjnego przysporzenia w ilości jednej sztuki w danym miesiącu niezależnie od ilości zakupów dokonanych w danym miesiącu. Yves Rocher będzie jednak uprawniony przyznać Klientowi taki prezent, upominek lub inne promocyjne przysporzenie w większej ilości niż wskazana powyżej wedle swego uznania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu Produktu, Klient jest również zobowiązany do zwrotu prezentu, upominku lub innego tego typu przysporzenia.

§ 9 - ZAKAZ ODSPRZEDAŻY

Produkty Yves Rocher dostępne w Kanale Sprzedaży Internetowej oraz w Kanale Sprzedaży Wysyłkowej są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku przez konsumentów oraz podmioty posiadające uprawnienia konsumenta, nadane im przez odrębne przepisy i mogą być sprzedawane tylko w sieci dystrybucji Yves Rocher. W związku z tym wszelki zakup, czy inne nabycie w celu odsprzedaży poza tą siecią, w szczególności przez sieć Internet, są zabronione. W związku z tym nie jest możliwe złożenie zamówienia na kwotę przekraczającą 2.000,00 zł lub zawierającego więcej niż 50 produktów. Klienci zainteresowani zakupami powyżej wskazanej kwoty lub ilości do celów innych niż odsprzedaż powinni skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji o możliwości zrealizowania takiego zakupu.

§ 10 - FAKTURY ELEKTRONICZNE

1. Odnośnie do sprzedaży dokonywanych w kanałach sprzedaży, o których mowa w § 1.1 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Yves Rocher wystawia faktury elektroniczne w formacie PDF.

2. Faktura elektroniczna jest wysyłana do Klienta:

2.1 w przypadku Klienta, który składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i posiada Konto w Sklepie Internetowym - na adres poczty elektronicznej przypisany do ww. Konta;

2.2 w przypadku Klienta, który składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i nie posiada Konta w Sklepie Internetowym - na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

2.3 w przypadku Klienta, który składa zamówienie korzystając z poczty elektronicznej - na adres poczty elektronicznej, z którego korzysta składając zamówienie;

2.4 w przypadku Klienta, który składa zamówienie listownie - na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia;

2.5 w przypadku Klienta, który składa zamówienie telefonicznie - na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia;

2.6 w przypadku Klienta, który składa zamówienie internetowo przez stronę: www.yves-rocher.pl/mojaoferta - na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia;

3. Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę w formie papierowej zamiast faktury elektronicznej, powinien przesłać takie żądanie na adres poczty elektronicznej bok@yves-rocher.pl

§ 11 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy między Yves Rocher a Klientem, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.

2. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązują od dnia ich udostępnienia Klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Odnośnie do umów sprzedaży zawartych między Stronami zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w dniu złożenia danego zamówienia.

4. Aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży publikowane są na stronie https://www.yvesrocher.pl/ogolne_warunki_sprzedazy i dostarczane na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 16.08.2021 r. Zobacz poprzednią wersję.