Yves Rocher
Oferta katalogowa
Klub lojalnościowy
Newsletter
Lista życzeń
Nasze sklepy
Moje konto
Mój koszyk

Regulamin witryny, sklepu internetowego Yves Rocher Polska oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

[wersja obowiązująca od dnia 27.03.2023 r., zobacz poprzednią wersję ]

§ 1 - DEFINICJE
Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

1. Yves Rocher - Yves Rocher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000163638, posiadająca NIP 1130714684, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.604.000 zł.

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie.

3. Klient Yves Rocher lub Klient - osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Yves Rocher umowę sprzedaży Produktu/Produktów dostępnych w obrębie Sklepie Internetowym.

4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Yves Rocher czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.1. Przedsiębiorca-Konsument - oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującą z Yves Rocher czynności prawnej bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

5. Strona - Klient lub Yves Rocher.

6. Strony - Klient oraz Yves Rocher łącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin.

8. Witryna lub Yves-Rocher.pl - serwis internetowy prowadzony przez Yves Rocher pod adresem internetowym https://www.yves-rocher.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Produktami prezentowanymi przez Yves Rocher, a także składać zamówienia i kupować Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

9. Sklep Internetowy - część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Yves Rocher a Klientem umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, zawierająca między innymi Karty Produktów.

10. Karta Produktu - podstrona w Sklepie Internetowym, na której są przedstawione informacje na temat Produktu, oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Produktu do Koszyka, jak również dodanie Produktu do Listy Życzeń.

11. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

12. Newsletter - usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Yves Rocher do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości. Wiadomość taka stanowi Newsletter w rozumieniu Regulaminu niezależnie od tego, czy w treści wiadomości zawarte jest słowo „Newsletter" czy nie.

13. Konto - konto założone dla Użytkownika po rejestracji na https://www.yves-rocher.pl, zabezpieczone loginem i hasłem.

14. Klub Yves Rocher - program lojalnościowy prowadzony przez Yves Rocher, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego „Klub Yves Rocher" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. Produkt - produkt dostępny w Kanale Sprzedaży Internetowej.

16. Ogólne Warunki Sprzedaży - warunki sprzedaży dostępne pod adresem: https://www.yves-rocher.pl/ogolne_warunki_sprzedazy ..

17. Opinia - opinia o Produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, którą może zamieścić przy danym Produkcie Użytkownik posiadający Konto, który kupił dany Produkt w Sklepie Internetowym.

18. Lista Życzeń - funkcjonalność Witryny, która pozwala na stworzenie przez Użytkownika list wybranych Produktów, zachowanie ich na później, a także udostępnienie.

19. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 - INFORMACJE OGÓLNE

1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Yves Rocher.

2. Wykonawcą Witryny jest Tau Ceti Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

3. Yves Rocher świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:

a) udzielanie Klientom informacji o Produktach i usługach Yves Rocher,

b) utrzymywanie Konta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,

c) wysyłka Newslettera,

d) umożliwianie zawierania umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,

e) umożliwienie publikacji Opinii o Produktach,

f) umożliwienie dodawania Produktów do Listy Życzeń.

4. Informacje na temat Produktów, w tym ich cen katalogowych oraz promocyjnych, znajdujące się na https://www.yves-rocher.pl dotyczą wyłącznie Produktów, których sprzedaż prowadzona jest przez Sklep Internetowy.

§ 3 - ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI YVES ROCHER
Yves Rocher nie ponosi odpowiedzialności za:

1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:

a) siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,

b) problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,

2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,

3. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Yves Rocher, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.

§ 4 - WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z WITRYNY

1. Do korzystania z Witryny nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies.

2. Do korzystania z zaawansowanych funkcjonalności Witryny związanych z Kontem, wysyłką Newslettera, jak również do zamawiania Produktów niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że takie zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług, a także nie wpłyną na zakres praw i obowiązków Stron.

§ 5 -WYMOGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA I KLIENTA

1. Osoba dokonująca czynności prawnej z na podstawie Regulaminu (np. nabywająca Produkty, zakładająca Konto lub korzystania z innych usług przewidzianych w Regulaminie) powinna spełniać następujące warunki:

a) być Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą czynności w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo Przedsiębiorcą-Konsumentem tj. osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującą z Yves Rocher czynności prawnej bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz

b) być (i) osobą pełnoletnią, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo (ii) osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osobą, która ukończyła 13 lat), o ile osoba ta w świetle obowiązujących przepisów uprawniona jest do dokonania danej czynności prawnej w sposób ważny (np. uzyskała zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).

2. Jeżeli przepisy szczególne przewidują inne wymogi wiekowe lub warunki do zawarcia umowy, lub dokonania określonych czynności przez osoby niepełnoletnie, wówczas takie przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu

§ 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

Zabronione jest:

a) korzystanie z Witryny w sposób zakłócający jej funkcjonowanie;

b) podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Witryny;

c) rozsyłanie lub umieszczanie na Witrynie niezamówionej informacji handlowej,

d) podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

e) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich,

f) korzystania z Witryny do celów wykraczających poza własny użytek osobisty, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7 - KONTO

1. Użytkownik może założyć w Witrynie Konto, które umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcjonalności Witryny

2. W ramach Konta Użytkownik uzyskuje w szczególności następujące funkcjonalności:

a) zapisanie, przechowywanie i możliwość aktualizacji informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień,

b) możliwość podania daty urodzin Użytkownika na potrzeby szczególnych ofert urodzinowych,

c) prezentacja historii dokonanych zakupów,

d) prezentacja statusu bieżących zamówień,

e) możliwość publikowania Opinii o Produktach w Witrynie, a także utworzenia profilu publicznego Użytkownika w Witrynie,

f) dostęp do panelu administracyjnego konta,

g) uczestnictwo w programie lojalnościowym „Klub Yves Rocher" na zasadach określonych w Regulaminie „Klubu Yves Rocher" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym dostęp do salda punktów w programie.

3. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta zawierana jest między Yves Rocher a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w Witrynie, założeniu Konta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu Konta poprzez kliknięcie w link aktywujący Konto przesłany wiadomością e-mail do Klienta przez Yves Rocher.

4. Umowa o prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.

6. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie Konto w panelu klienta w Witrynie lub zgłaszając do Yves Rocher żądanie usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta.

7. Yves Rocher może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są:

a) planowanie przez Yves Rocher ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży Produktów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży Produktów,

b) wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez Yves Rocher usług lub utrudnień przy sprzedaży przez Yves Rocher produktów,

c) wprowadzenie przez kontrahentów Yves Rocher nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Yves Rocher znacznych utrudnień w świadczeniu usług lub sprzedaży Produktów na dotychczasowym poziomie, lub w dotychczasowym zakresie,

d) nieużywanie Konta przez 180 dni przez Użytkownika; przez nieużywanie Konta rozumie się brak skutecznego logowania się do Konta.

8. Yves Rocher może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym wypowiedzeniem poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:

a) naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,

b) podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez Yves Rocher,

c) podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Witrynę, Sklep Internetowy lub inne zasoby Yves Rocher dostępne w internecie,

d) dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Witryny,

e) działał lub działa na szkodę Yves Rocher,

f) podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane,

g) naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Yves Rocher, w szczególności przysługujące Yves Rocher majątkowe prawa autorskie.

9. Yves Rocher ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez Yves Rocher do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.

10. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta i wszystkich znajdujących się na nim danych. Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta nie wcześniej niż 14 dni od daty rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Yves Rocher do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie, w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu, są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży na Witrynie. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.

§ 8 - NEWSLETTER

1. W niektórych miejscach Witryny (w tym w szczególności w procesie składania zamówień) zamieszczony jest formularz, pozwalający Użytkownikowi zamówić otrzymywanie Newslettera. Użytkownik chcący otrzymywać Newsletter powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim swojego adresu e-mail.

2. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do Yves Rocher. Yves Rocher potwierdza zamówienie Newslettera wysyłając wiadomość poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika.

3. Do korzystania z usługi Newsletter nie jest wymagane założenie Konta.

4. Yves Rocher zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 8, do usługi Newslettera stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 powyżej.

§ 9 - REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Obowiązkiem Yves Rocher jest świadczenie usług drogą elektroniczną wolnych od wad.

2. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wadliwego świadczenia usługi elektronicznej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W celu złożenia reklamacji, prosimy o kontakt w sposób określony w ust. 6 poniżej.

3. Yves Rocher dokłada starań, aby Witryna funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Witryny.

4. Yves Rocher zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.

5. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze.

6. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Yves Rocher sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta, ul. Niedurnego 99, 41 - 709 Ruda Śląska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail bok@yves-rocher.pl.

7. Yves Rocher udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Zakupu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie Klient spełniający wymogi określone w § 5 powyżej. W przypadku zawarcia umowy z osobą lub podmiotem nie będącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą-konsumentem Yves Rocher może odstąpić od takiej umowy w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.

3. Informacje o Produktach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Klient dokonuje zamówienia Produktu poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza, akceptację Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz kliknięcie na przycisk „Potwierdzam Zakup". Zamówienie przez Klienta określonego Produktu lub Produktów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Yves Rocher oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów na warunkach wynikających z treści Witryny, niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta powyższego formularza system komputerowy Yves Rocher generuje skierowaną do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia" z informacją o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta, która stanowi potwierdzenie otrzymania przez Yves Rocher oferty od Klienta. Powyższa wiadomość e-mail nie oznacza przyjęcia przez Yves Rocher oferty Klienta, lecz wywiera taki skutek prawny, że oferta złożona przez Klienta wiąże Klienta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży).

6. Jeżeli Yves Rocher nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwłaszcza w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Yves Rocher jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.

7. Wraz z przyjęciem przez Yves Rocher zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca ten fakt, zatytułowana "Przyjęcie zamówienia do realizacji". Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oferta Klienta przestaje wiązać. Otrzymanie powyższego e-maila oznacza przyjęcie przez Yves Rocher oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów.

8. Umowa zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Yves Rocher do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie, w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży na Witrynie.

9. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.

10. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów polegają na bieżącym informowaniu Klienta przez automatyczny system o nieprawidłowościach we wprowadzanych przez Klienta danych (przykładowo cyfry zamiast liter, niedozwolone znaki) oraz na zbiorczym zestawieniu wprowadzonych przez Klienta danych celem weryfikacji przed złożeniem zamówienia.

§ 11 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO W TRYBIE „CLICK & COLLECT”

1. Zakupu w Sklepie Internetowym można dokonać również z wykorzystaniem funkcji „Click & Collect” na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, odnośnie do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego w trybie „Click & Collect”, zastosowanie znajdują postanowienia § 10 powyżej.

2. W trybie „Click & Collect” można kupować wyłącznie Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych Yves Rocher w chwili składania zamówienia.

3. Dokonując zamówienia w trybie „Click & Collect” Klient musi wskazać sklep stacjonarny Yves Rocher, w którym zamierza odebrać zakupiony Produkt. Klient będzie mógł wybrać sklep stacjonarny Yves Rocher wyłącznie z listy sklepów, w których zamawiane Produkty są dostępne do zakupu w trybie „Click & Collect”. Wyboru tego Klient dokonuje w Koszyku.

4. W przypadku, gdy dany Produkt nie jest dostępny w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Yves Rocher Klient będzie musiał wybrać inny sklep Yves Rocher, w którym Produkt jest dostępny, zaniechać zamówienia tego Produktu, lub zamówić taki Produkt na zasadach określonych w § 10 powyżej.

5. Jeżeli Yves Rocher nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta w terminie 2 godzin od złożenia zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwłaszcza w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Yves Rocher jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.

6. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta, wraz z przyjęciem przez Yves Rocher zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość e-mail oraz SMS potwierdzająca ten fakt. Otrzymanie powyższego e-maila lub SMS-a oznacza przyjęcie przez Yves Rocher oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów.

7. Klient zostanie poinformowany, że zamówienie jest gotowe do odbioru za pośrednictwem e-maila oraz SMS-a.

8. Co do zasady, Produkt będzie możliwy do odebrania nie później niż po upływie 24 godzin od otrzymania wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.

9. Płatności za Produkty nabywane w trybie „Click & Collect” można dokonywać w sposób określony w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Jednakże w przypadku zastosowania sposobu płatności nie będącego płatnością natychmiastową zamówiony Produkt może nie być już dostępny w danym sklepie, o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku, gdy Produkt nie jest już dostępny w danym Sklepie, zamówienie może zostać zrealizowane z opóźnieniem po sprowadzeniu zamówionego Produktu do takiego sklepu. W przypadku, gdy w wyjątkowych wypadkach Produkt nie będzie dostępny i nie będzie możliwe jego sprowadzenie do danego sklepu, zamówienie uważa się za niezłożone – jeżeli niedostępność wystąpiła przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli ww. niedostępność nastąpiła po zawarciu umowy sprzedaży, wiadomość o tym skierowana do Klienta będzie uznana za odstąpienie od umowy sprzedaży przez Yves Rocher.

10. Klient będzie informowany o opóźnieniu w dostarczeniu Produktu oraz o niedostępności Produktu.

11. Produkty zakupione w trybie „Click & Collect” będą oczekiwać na odbiór Klienta przez 5 dni od otrzymania przez Klienta wiadomości o tym, że Produkt oczekuje na odbiór z danego sklepu. Nieodebranie Produktu w tym terminie będzie oznaczało złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Odebranie Produktu przez Klienta zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną do Klienta.

§ 12 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. W przypadku, gdy Klient zamierza zamówić Produkt korzystając z poczty elektronicznej powinien wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Centrum Obsługi Klienta, wskazując, jakie Produkty zamierza nabyć i w jakiej ilości.

2. W przypadku wysłania przez Klienta takiej wiadomości Yves Rocher wyśle do Klienta wiadomość zawierającą informacje wymagane do zawarcia umowy sprzedaży oraz poinformuje Klienta, jakie czynności powinien wykonać w celu zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13 - CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

1. Yves Rocher prowadzi Centrum Obsługi Klienta, w którym m.in. można złożyć zamówienie, uzyskać informacje dotyczące zamówienia, uzyskać informacje o Produktach, złożyć reklamację lub przekazać uwagi.

2. Z Centrum Obsługi Klienta można skontaktować się:

a) za pomocą poczty elektronicznej: bok@yves-rocher.pl

b) telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00, pod numerami:

(32) 7 700 700 (koszt zgodny ze stawką operatora)

800 887 888 (numer darmowy dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

c) listownie:

Yves Rocher Polska Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta ul. Niedurnego 99, 41 - 709 Ruda Śląska

d) przy użyciu chatu dostępnego na stronie internetowej www.yves-rocher.pl

§ 14 - INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych drogą elektroniczną dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

2. Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak m.in. „wirusy", „robaki" i „konie trojańskie". W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

§ 15 - OPINIE O PRODUKTACH

1. Użytkownik, który posiada Konto i w zakładce „Moje opinie o produktach" posiada produkty do ocenienia może w przeznaczonej do tego zakładce Konta opublikować swoją opinię na temat takiego zakupionego przez siebie Produktu.

2. Na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących opinii o Produktach przez Produkt rozumie się nie poszczególne egzemplarze danego produktu, lecz produkt jako pojedynczą pozycję obecną w Sklepie Internetowym oznaczoną danym kodem produktu (przykładowo: woda perfumowana Comme Une Evidence 50 ml, kod produktu 27517).

3. Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu zakupionego przez Użytkownika. Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu, z którego dany Użytkownik korzystał.

4. Opinia może zostać sporządzona wyłącznie w formie słownej. Opinia nie może zawierać w szczególności obrazów, linków itp.

5. Opinia nie może być dłuższa niż 2.000 znaków (wliczając w to odstępy).

6. Opinia musi zawierać subiektywne wrażenia z użytkowania danego produktu marki Yves Rocher i ocenę takiego produktu.

7. Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który kupił dany Produkt w Sklepie Internetowym i osobiście korzystał z tego Produktu.

8. Użytkownik nie może zamieścić więcej niż jedną Opinię odnośnie do jednego Produktu.

9. Po dodaniu Opinii przez Użytkownika będzie podlegała ona weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych Regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Opinia zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym na Karcie Produktu, którego dotyczy Opinia.

10. W przypadku gdy Opinia nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści sprzeczne z Regulaminem, Opinia taka nie zostanie opublikowana.

11. Po zaakceptowaniu przez Yves Rocher Opinii i opublikowaniu jej na Karcie Produktu Użytkownik nie będzie mógł modyfikować takiej Opinii.

12. Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach:

a) treści zabronionych Regulaminem,

b) treści, co do których Użytkownik nie ma dostatecznych praw, aby publikować je w Opiniach na zasadach określonych Regulaminem,

c) treści o charakterze bezprawnym,

d) treści naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

e) treści naruszających obowiązujące prawo lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,

f) treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie,

g) treści wulgarnych i obraźliwych,

h) treści wprowadzających w błąd,

i) treści reklamowych,

j) danych osobowych lub teleadresowych,

k) odnośników (linków) do innych treści z internetu,

l) szkodliwej zawartości, w tym w szczególności zawartości mogącej szkodzić prawidłowemu działaniu oprogramowania lub treści zamieszczanych przez Yves Rocher lub za zgodą Yves Rocher (np. wirusów itp.)

13. Opinie zawierające treści wskazane w punkcie 12 powyżej lub z innych przyczyn sprzeczne z Regulaminem nie będą publikowane oraz mogą być usuwane przez Yves Rocher.

14. Użytkownicy nie mogą kopiować części lub całości Opinii innych Użytkowników.

15. Yves Rocher wdrożył stosowne środki organizacyjne i techniczne, aby unikać popełnienia czynów stanowiących nieuczciwą konkurencję polegających na:
- podawaniu wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w ramach wyników wyszukiwania;
- twierdzeniu przez przedsiębiorcę, który umożliwi dostęp do opinii konsumentów o produktach, że te opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić czy te opinie podchodzą od tych konsumentów,
- zamieszczaniu lub zlecaniu zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcenie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

16. Niezależnie od powyższego, Yves Rocher regularnie przegląda i weryfikuje wyniki wyszukiwania swoich produktów oraz opinie wyrażone przez klientów.

§ 16 - PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli dana Opinia nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher zgody na korzystanie z Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:

a) rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher w Internecie

b) ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery Użytkownika i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik

2. Jeżeli dana Opinia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Opinii poprzez:

a) rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher w Internecie

b) ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik

Wyżej wskazana licencja upoważnia do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Opinii we wskazanym wyżej zakresie.

3. Użytkownik upoważnia również Yves Rocher do rozpowszechniania Opinii w zakresie określonym Regulaminem bez wskazywania autora Opinii.

4. Użytkownik upoważnia Yves Rocher do decydowania o pierwszym udostępnieniu Opinii publiczności oraz zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Opinii, o ile sposób ten nie wykracza po zakres określony w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń tylko takich Opinii, co do których przysługują mu pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie.

6. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Yves Rocher od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym publikowaniem przez Użytkownika Opinii zawierających treści bez wymaganych do tego uprawnień.

§ 17 - ODESŁANIE DO OWS (ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE PRODUKTÓW, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ)

W Ogólnych Warunkach Sprzedaży zostały uregulowane w szczególności następujące kwestie:

a) warunki sprzedaży Produktów;

b) prawo i tryb odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość;

c) reklamacje dotyczące Produktów;

d) informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 18 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.

2. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej Stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Jednakże w przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym istniejących w chwili wprowadzenia zmian do Regulaminu (zwanych dalej "Stosunkami Umownymi Ciągłymi"), znajdują zastosowanie następujące postanowienia:

a) W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych powiadomienie Użytkowników będących stroną Stosunku Umownego Ciągłego o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do takich Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie w Witrynie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu.

b) W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych nowy Regulamin będzie wiążący w stosunku do danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika. W przypadku złożenia wypowiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wypowiedzenie takie odnosi skutek z upływem 14-ego dnia od daty doręczenia nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika.

c) W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych, wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Użytkownika, który stał się stroną Stosunku Umownego Ciągłego przed publikacją zmian.

d) W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych Yves Rocher będzie uprawnione do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn należą:

i. konieczność lub potrzeba wprowadzenia modyfikacji systemów informatycznych,

ii. zmiana procesów działania Witryny lub Sklepu Internetowego,

iii. modernizacja oraz optymalizacja działania Witryny lub Sklepu Internetowego,

iv. dostosowanie Regulaminu, Witryny lub Sklepu Internetowego do wymogów prawnych, w szczególności w zakresie przepisów o ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych,

v. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników,

vi. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Yves Rocher lub potencjalnych kontrahentów Yves Rocher,

vii. modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Witryny lub Sklepu Internetowego.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www.yves-rocher.pl i dostarczany na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.

4. Następujące Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

a) Załącznik nr 1 - Regulamin Programu lojalnościowego „Klub Yves Rocher"

5. Pojęcia pisane wielką literą w Załącznikach mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści Załącznika.

6. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 27.03.2023 r Zobacz poprzednią wersję.