Regulamin

Regulamin witryny, sklepu internetowego Yves Rocher Polska oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

[wersja obowiązująca od dnia 28.03.2018 r. zobacz poprzednią wersję]

§ 1 – DEFINICJE
Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Yves Rocher – Yves Rocher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 163638, posiadająca NIP 1130714684, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.604.000 zł.
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie.
 3. Klient Yves Rocher lub Klient – osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Yves Rocher umowę sprzedaży Towaru/Towarów dostępnych w obrębie Sklepie Internetowym.
 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Yves Rocher czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Strona – Klient lub Yves Rocher.
 6. Strony – Klient oraz Yves Rocher łącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Witryna lub Yves-Rocher.pl – serwis internetowy prowadzony przez Yves Rocher pod adresem internetowym https://www.yves-rocher.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Towarami prezentowanymi przez Yves Rocher, a także składać zamówienia i kupować Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy – część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Yves Rocher a Klientem umów sprzedaży na odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, zawierająca między innymi Karty Produktów.
 10. Karta Produktu – podstrona w Sklepie Internetowym na której są przedstawione informacje na temat Towaru, oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Towaru do Koszyka, jak również dodanie Towaru do Listy Życzeń.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 12. Newsletter – usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Yves Rocher do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości. Wiadomość taka stanowi Newsletter w rozumieniu Regulaminu niezależnie od tego, czy w treści wiadomości zawarte jest słowo „Newsletter” czy nie.
 13. Konto Klienta – konto założone dla Użytkownika po rejestracji na https://www.yves-rocher.pl, zabezpieczone loginem i hasłem, umożliwiające Użytkownikowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień oraz datę urodzin, prezentująca historię i statusy zamówień.
 14. Towar – produkty dostępne w Kanale Sprzedaży Internetowej.
 15. Ogólne Warunki Sprzedaży – warunki sprzedaży dostępne pod adresem https://www.yves-rocher.pl/ogolne_warunki_sprzedazy.
 16. Opinia – opinia o Towarze dostępnym w Sklepie Internetowym, którą może zamieścić przy danym Towarze Użytkownik posiadający Konto Klienta, który kupił dany Towar w Sklepie Internetowym.
 17. Lista Życzeń - funkcjonalność Witryny, która pozwala na stworzenie przez Użytkownika list wybranych Towarów, zachowanie ich na później, a także udostępnienie.
 18. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Yves Rocher.
 2. Wykonawcą Witryny jest Tau Ceti Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
 3. Yves Rocher świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:
  1. udzielanie Klientom informacji o Towarach i usługach Yves Rocher,
  2. utrzymywanie Konta Klienta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
  3. wysyłka Newslettera,
  4. umożliwianie zawierania umów sprzedaży na odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym,
  5. umożliwienie publikacji Opinii o Towarach,
  6. umożliwienie dodawania Towarów do Listy Życzeń.
 4. Informacje na temat Towarów, w tym ich cen katalogowych oraz promocyjnych, znajdujące się na https://www.yves-rocher.pl dotyczą wyłącznie Towarów, których sprzedaż prowadzona jest przez Sklep Internetowy.

§ 3 – ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI YVES ROCHER
Yves Rocher nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:
  1. siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
  2. problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
 2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
 3. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Yves Rocher, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.


§ 4 – WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z WITRYNY

 1. Do korzystania z Witryny nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja  standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies.
 2. Do korzystania z zaawansowanych funkcjonalności Witryny związanych z Kontem Klienta, wysyłką Newslettera, jak również do zamawiania Towarów niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że takie zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług, a także nie wpłyną na zakres praw i obowiązków Stron.

 

§ 5 –WYMOGI DOTYCZĄCE UŻYKOWNIKA I KLIENTA

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika będącego osobę fizyczną, osoba taka musi mieć ukończonych lat trzynaście, a w przypadku osoby niepełnoletniej do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli jednak przepisy szczególne przewidują inne wymogi wiekowe lub warunki do zawarcia umowy lub dokonania określonych czynności przez osoby niepełnoletnie, wówczas takie przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 2. Klientem zawierającym umowę sprzedaży Towarów z Yves Rocher na podstawie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży może być wyłącznie osoba fizyczna będąca Konsumentem, tj. zawierająca umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Klient zawierający umowę sprzedaży Towarów musi mieć ukończonych lat trzynaście, a w przypadku osoby niepełnoletniej do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli jednak przepisy szczególne przewidują inne wymogi wiekowe lub warunki do zawarcia umowy lub dokonania określonych czynności przez osoby niepełnoletnie, wówczas takie przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.


§ 6 – ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

Zabronione jest:

 1. korzystanie z Witryny w sposób zakłócający jej funkcjonowanie;
 2. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Witryny;
 3. rozsyłanie lub umieszczanie na Witrynie niezamówionej informacji handlowej,
 4. podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 5. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich,
 6. korzystania z Witryny do celów wykraczających poza własny użytek osobisty, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7 – ZAWARCIE I USTANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta zawierana jest między Yves Rocher a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w Witrynie, założeniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu Konta Klienta poprzez kliknięcie na link aktywujący Konto Klienta przesłany wiadomością e-mail do Klienta przez Yves Rocher.
 2. Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.
 4. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie Konto Klienta w panelu klienta w Witrynie lub zgłaszając do Yves Rocher żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta.
 5. Yves Rocher może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są:
  1. planowanie przez Yves Rocher ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży towarów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży towarów,
  2. wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez Yves Rocher usług lub utrudnień przy sprzedaży przez Yves Rocher towarów,
  3. wprowadzenie przez kontrahentów Yves Rocher nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Yves Rocher znacznych utrudnień w świadczeniu usług lub sprzedaży towarów na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,
  4. nieużywanie Konta Klienta przez 180 dni przez Użytkownika; przez nieużywanie Konta Klienta rozumie się brak skutecznego logowania się do Konta Klienta.
 6. Yves Rocher może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym wypowiedzeniem poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
  1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez Yves Rocher,
  3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Witrynę, Sklep Internetowy lub inne zasoby Yves Rocher dostępne w internecie,
  4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Witryny,
  5. działał lub działa na szkodę Yves Rocher,
  6. podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane,
  7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Yves Rocher, w szczególności przysługujące Yves Rocher majątkowe prawa autorskie.
 7. Yves Rocher ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez Yves Rocher do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.
 8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta Klienta i wszystkich znajdujących się na nim danych. Yves Rocher jest uprawnione do usunięcia Konta Klienta nie wcześniej niż 14 dni od daty rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Yves Rocher do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży na Witrynie. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.

§ 8 – NEWSLETTER

 1. W niektórych miejscach Witryny (w tym w szczególności w procesie składania zamówień) zamieszczony jest formularz, pozwalający Użytkownikowi zamówić otrzymywanie Newslettera. Użytkownik chcący otrzymywać Newsletter powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim swojego adresu e-mail.
 2. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do Yves Rocher. Yves Rocher potwierdza zamówienie Newslettera wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter nie jest wymagane założenie Konta Klienta.
 4. Użytkownik może zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera w każdej chwili poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta lub za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 8, do usługi Newslettera stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 powyżej.

 

§ 9 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Yves Rocher dokłada starań aby Witryna funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Witryny.
 2. Yves Rocher zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.
 3. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Witryny. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze.
 4. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Yves Rocher sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 17, 41 – 709 Ruda Śląska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail bok@yves-rocher.pl.
 5. Yves Rocher udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakupu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie Klient spełniający wymogi określone w § 5 powyżej. W przypadku zawarcia umowy z osobą lub podmiotem nie będącym Konsumentem Yves Rocher może odstąpić od takiej umowy w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.
 2. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży. Posiadanie Konta Klienta nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
 3. Informacje o Towarach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza, akceptację Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz kliknięcie na przycisk „Potwierdzam Zakup”. Zamówienie przez Klienta określonego Towaru lub Towarów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Yves Rocher oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów na warunkach wynikających z treści Witryny, niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 5. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta powyższego formularza system komputerowy Yves Rocher generuje skierowaną do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia" z informacją o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta, która stanowi potwierdzenie otrzymania przez Yves Rocher oferty od Klienta. Powyższa wiadomość e-mail nie oznacza przyjęcia przez Yves Rocher oferty Klienta lecz wywiera taki skutek prawny, że oferta złożona przez Klienta wiąże Klienta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży).
 6. Jeżeli Yves Rocher nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwłaszcza w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Yves Rocher jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.
 7. Wraz z przyjęciem przez Yves Rocher zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca ten fakt, zatytułowana "Przyjęcie zamówienia do realizacji". Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oferta Klienta przestaje wiązać. Otrzymanie powyższego e-maila oznacza przyjęcie przez Yves Rocher oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów.
 8. Umowa zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Yves Rocher do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży na Witrynie.
 9. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.
 10. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów polegają na bieżącym informowaniu Klienta przez automatyczny system o nieprawidłowościach we wprowadzanych przez Klienta danych (przykładowo cyfry zamiast liter, niedozwolone znaki) oraz na zbiorczym zestawieniu wprowadzonych przez Klienta danych celem weryfikacji przed złożeniem zamówienia.

§ 11 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 1. W przypadku, gdy Klient zamierza zamówić Towar korzystając z poczty elektronicznej powinien wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Centrum Obsługi Klienta, wskazując, jakie Towary zamierza nabyć i w jakiej ilości.
 2. W przypadku wysłania przez Klienta takiej wiadomości Yves Rocher wyśle do Klienta wiadomość zawierającą  informacje wymagane do zawarcia umowy sprzedaży oraz poinformuje Klienta jakie czynności powinien wykonać w celu zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 12 – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

 1. Yves Rocher prowadzi Centrum Obsługi Klienta, w którym m.in. można złożyć zamówienie, uzyskać informacje dotyczące zamówienia, uzyskać informacje o Towarach, złożyć reklamację lub przekazać uwagi.
 2. Z Centrum Obsługi Klienta można skontaktować się:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: bok@yves-rocher.pl
  2. telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00, pod numerami:

(32) 7 700 700 (koszt zgodny ze stawką operatora)

800 887 888 (numer darmowy dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 1.  faksem:

(32) 7 700 777 (koszt zgodny ze stawką operatora)

 1. listownie:

Yves Rocher Polska Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta ul. Dworcowa 17, 41 - 709 Ruda Śląska

§ 13 – INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych drogą elektroniczną dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta.

§ 14 – OPINIE O TOWARACH

 1. Użytkownik, który posiada Konto Klienta i w zakładce „Moje opinie o produktach” posiada produkty do ocenienia może w przeznaczonej do tego zakładce Konta opublikować swoją opinię na temat takiego zakupionego przez siebie Towaru.
 2. Na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących opinii o Towarach przez Towar rozumie się nie poszczególne egzemplarze danego produktu lecz produkt jako pojedynczą pozycję obecną w Sklepie Internetowym oznaczoną danym kodem produktu (przykładowo: woda perfumowana Neroli 50 ml, kod produktu 47606).
 3. Opinia może dotyczyć wyłącznie Towaru zakupionego przez Użytkownika. Opinia może dotyczyć wyłącznie Towaru, z którego dany Użytkownik korzystał.
 4. Opinia może zostać sporządzona wyłącznie w formie słownej. Opinia nie może zawierać w szczególności obrazów, linków itp.
 5. Opinia nie może być dłuższa niż 2.000 znaków (wliczając w to odstępy).
 6. Opinia musi zawierać subiektywne wrażenia z użytkowania danego produktu marki Yves Rocher i ocenę takiego produktu.
 7. Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który kupił dany Towar w Sklepie Internetowym i osobiście korzystał z tego Towaru.
 8. Użytkownik nie może zamieścić więcej niż jedną Opinię odnośnie do jednego Towaru.
 9. Po dodaniu Opinii przez Użytkownika będzie podlegała ona weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych Regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Opinia zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym na Karcie Produktu, którego dotyczy Opinia.
 10. W przypadku gdy Opinia nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści sprzeczne z Regulaminem Opinia taka nie zostanie opublikowana.
 11. Po zaakceptowaniu przez Yves Rocher Opinii i opublikowaniu jej na Karcie Produktu Użytkownik nie będzie mógł modyfikować takiej Opinii.
 12. Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach:
  1. treści zabronionych Regulaminem,
  2. treści, co do których Użytkownik nie ma dostatecznych praw, aby publikować je w Opiniach na zasadach określonych Regulaminem,
  3. treści o charakterze bezprawnym,
  4. treści naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
  5. treści naruszających obowiązujące prawo lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  6. treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie,
  7. treści wulgarnych i obraźliwych,
  8. treści wprowadzających w błąd,
  9. treści reklamowych,
  10. danych osobowych lub teleadresowych,
  11. odnośników (linków) do innych treści z internetu,
  12. szkodliwej zawartości, w tym w szczególności zawartości mogącej szkodzić prawidłowemu działaniu oprogramowania lub treści zamieszczanych przez Yves Rocher lub za zgodą Yves Rocher (np. wirusów itp.)
 13. Opinie zawierające treści wskazane w punkcie 12 powyżej lub z innych przyczyn sprzeczne z Regulaminem nie będą publikowane oraz mogą być usuwane przez Yves Rocher.
 14. Użytkownicy nie mogą kopiować części lub całości Opinii innych Użytkowników.

§ 15 - PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli dana Opinia nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher zgody na korzystanie z Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:
  1. rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher w Internecie
  2. ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery Użytkownika i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik
 2. Jeżeli dana Opinia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Yves Rocher niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Opinii poprzez:
  1. rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz przy ewentualnej promocji Yves Rocher lub produktów Yves Rocher w Internecie
  2. ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii oraz, jeżeli Użytkownik zamieścił takie informacje na swoim Koncie Klienta jako publicznie widoczne, ujawnianie wieku, rodzaju cery i miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik

Wyżej wskazana licencja upoważnia do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Opinii we wskazanym wyżej zakresie.

 1. Użytkownik upoważnia również Yves Rocher do rozpowszechniania Opinii w zakresie określonym Regulaminem  bez wskazywania autora Opinii.
 2. Użytkownik upoważnia Yves Rocher do decydowania o pierwszym udostępnieniu Opinii publiczności oraz zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Opinii, o ile sposób ten nie wykracza poza zakres określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń tylko takich Opinii, co do których przysługują mu pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Yves Rocher od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym publikowaniem przez Użytkownika Opinii zawierających treści bez wymaganych do tego uprawnień.

 

§ 16 – ODESŁANIE DO OWS (ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE TOWARÓW, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ)

W Ogólnych Warunkach Sprzedaży zostały uregulowane w szczególności następujące kwestie:

 1. warunki sprzedaży Towarów;
 2. prawo i tryb odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość;
 3. reklamacje dotyczące Towarów;
 4. informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§ 17 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.
 2. Yves Rocher zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej Stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Jednakże w przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym istniejących w chwili wprowadzenia zmian do Regulaminu (zwanych dalej "Stosunkami Umownymi Ciągłymi"), znajdują zastosowanie następujące postanowienia:
  1. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych powiadomienie Użytkowników będących stroną Stosunku Umownego Ciągłego o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do takich Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie w Witrynie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu.
  2. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych nowy Regulamin będzie wiążący w stosunku do danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika. W przypadku złożenia wypowiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wypowiedzenie takie odnosi skutek z upływem 14-ego dnia od daty doręczenia nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika.
  3. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych, wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Użytkownika, który stał się stroną Stosunku Umownego Ciągłego przed publikacją zmian.
  4. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych Yves Rocher będzie uprawnione do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn należą:
  • i. konieczność lub potrzeba wprowadzenia modyfikacji systemów informatycznych,
  • ii. zmiana procesów działania Witryny lub Sklepu Internetowego,
  • iii. modernizacja oraz optymalizacja działania Witryny lub Sklepu Internetowego,
  • iv. dostosowanie Regulaminu, Witryny lub Sklepu Internetowego do wymogów prawnych, w szczególności w zakresie przepisów o ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych,
  • v. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników,
  • vi. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Yves Rocher lub potencjalnych kontrahentów Yves Rocher,
  • vii. modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Witryny lub Sklepu Internetowego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www.yves-rocher.pl i dostarczany na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.
 4. Następujące Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  1. Załącznik 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Pojęcia pisane wielką literą w Załącznikach mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści Załącznika.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2018 r.

 

Załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. W celu skorzystania z niektórych usług i funkcjonalności Witryny (np. do założenia Konta Klienta, zamówienia Towarów, subskrypcji do Newslettera), wymagane może być podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych, w szczególności w stosownych formularzach stosowanych w Witrynie. Również podczas innych kontaktów z Yves Rocher (np. kontakt z Centrum Obsługi Klienta, składanie reklamacji etc.), Użytkownik może podawać Yves Rocher swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Yves Rocher Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-014) przy ul. Nowogrodzkiej 68, tel. (32) 7 700 700 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail:  bok@yves-rocher.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołanego w Yves Rocher to: iod@yves-rocher.pl, tel. (32) 7 700 700.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży, w zakresie w jakim umowę między Użytkownikiem lub Klientem a Yves Rocher, w tym do realizacji umów sprzedaży Towarów oraz ich wysyłki (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., dalej „UODO”), jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Yves Rocher (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Yves Rocher, np. rozstrzygania roszczeń, rozpatrywania reklamacji (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO).
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłki Newslettera) na podstawie zgody Użytkownika (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO), środkami komunikacji na które Użytkownik wyraził zgodę (np. e-mail, SMS), a także do innych celów, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
 5. Podanie danych i udzielenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże może być wymagane, zależnie od okoliczności, np. w celu zawarcia i wykonania umowy, wysyłki Newslettera lub wykonania innej czynności (np. rozpatrzenia reklamacji).
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania (w szczególności przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania), poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Yves Rocher lub klikając na link zamieszczony w e-mailu otrzymanym od Yves Rocher. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Yves Rocher Polska sp. z o.o., Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec takiego przetwarzania, w tym wobec przetwarzania opartego na profilowaniu.
 8. Odbiorcami danych (tj. osobami, którym dane są ujawniane) są upoważnieni pracownicy/współpracownicy administratora danych, jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (np. podmiot prowadzący Centrum Obsługi Klienta, podmiot realizujący wysyłkę towarów) i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Dane nie są ujawniane stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na takie ujawnianie.
 9. W przypadku przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych lub sprzeciwu do przetwarzania. W przypadku przetwarzania do celów innych niż marketing, dane będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów tego przetwarzania.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo otrzymania przetwarzanych danych oraz ich przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Analiza zachowań i preferencji zakupowych (profilowanie) jest prowadzona wyłącznie w celu dostosowania oferty Yves Rocher do preferencji Użytkownika i polepszenia jakości świadczonych usług.

[wersja obowiązująca od dnia 28.03.2018, zobacz poprzednią wersję]

Serwis korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych, statystycznych, personalizacji treści oraz marketingowych (profilowanie w ramach serwisu Yves Rocher oraz innych stron i usług internetowych). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce Cookies .


Dowiedz się więcej